po
Programski odbori
V okviru stranke na različnih področjih deluje 12 programskih odborov. Predstavljajo podporno okolje odločevalcem PS in polje kjer lahko posamezniki predlagajo spremembe, rešitve ali pa izpostavijo svoje izkušnje.

Če želite postati članica/član odbora, ali če želite podati pobudo, mnenje, kritiko, ali se na odbor obrniti v zvezi s kakršno koli zadevo, nam pišite na e-naslov pod ustreznim programskim odborom.
 

Programski odbor za finance

Programski odbor deluje na področjih makroekonomske politike in koordinacije strukturnih reform, zakladništva, javnega računovodstva, programskega proračuna, javnih naročil, davčnega in carinskega sistema, javnofinančnih prihodkov in finančnega sistema, finančnega premoženja, poroštev, zadolževanja javnega sektorja, javno-zasebnega partnerstva, preglednosti finančnih odnosov, preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, prirejanja iger na srečo, državnih pomoči ter makrofiskalnih analiz in napovedi.

Predsednik programskega odbora:
e-pošta: finance@pozitivnaslovenija.si

Melita Župevc
mag. Melita Župevc
podpredsednica PS

Programski odbor za obrambo


Programski odbor deluje na področjih obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Predsednica programskega odbora: mag. Melita Župevc
e-pošta: obramba@pozitivnaslovenija.si

 

Programski odbor za notranje zadeve in javno upravo


Programski odbor deluje na področjih javne varnosti in policije, organizacije in statusa državnega tožilstva, pravosodnega nadzora nad poslovanjem državnega tožilstva, pravosodne uprave za področje državnega tožilstva, mednarodnega sodelovanja in mednarodne pravne pomoči v delu, ki se nanaša na državna tožilstva, naloge na področjih upravnih notranjih zadev in migracij ter naloge na področju uresničevanja ustavnih in zakonskih določil, ki zadevajo posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter spremljanja in skrbi za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti ter na področjih javne uprave, sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistema javnih uslužbencev, plačnega sistema v javnem sektorju, elektronskega poslovanja, dostopa do informacij javnega značaja, delovanja nevladnih organizacij, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb, sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države ter na področju lokalne samouprave.

e-pošta: notranje-zadeve@pozitivnaslovenija.si

 

Programski odbor za pravosodje


Programski odbor deluje na področjih organizacije in statusa sodišč, državnega pravobranilstva in ustavnega sodišča, nadzora nad poslovanjem državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov razen pravosodnega nadzora nad državnim tožilstvom, civilnega in kaznovalnega prava, sodnih postopkov, alternativnega reševanja sporov, pravosodne uprave, odvetništva, notariata, izvrševanja kazenskih sankcij, varstva osebnih podatkov, mednarodne pravne pomoči, mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah, e-pravosodja.

e-pošta: pravosodje-javnauprava@pozitivnaslovenija.si

Programski odbor za gospodarski razvoj in tehnologijo


Programski odbor deluje na področjih ekonomskega sistema in razvoja, notranjega trga, tehnične zakonodaje in meril, varstva potrošnikov, varstva konkurence, ekonomskih odnosov s tujino, razvoja podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, intelektualne lastnine, drobnega gospodarstva in turizma, industrijskih projektov, regionalnega razvoja in evropske kohezijske politike ter na področju tehnologije, meroslovja in pošte.

Predsednik programskega odbora: mag. Stanko Stepišnik
e-pošta: gospodarstvo@pozitivnaslovenija.si

Programski odbor za izobraževanje, znanost in šport


Programski odbor deluje na področjih predšolske vzgoje, osnovnega, srednjega, višjega in visokega šolstva, znanosti, raziskovanja in športa.

Predsednik programskega odbora: Jožef Kavtičnik
e-pošta: izobrazevanje@pozitivnaslovenija.si

Programski odbor za delo, družino in socialne zadeve


Programski odbor deluje na področjih delovnih razmerij in pravic iz dela, zaposlovanja in poklicnega usposabljanja, enakih možnosti, družine, socialnih zaev, invalidskega varstva, vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja ter vojnih grobišč.

Predsednica programskega odbora: mag. Barbara Žgajner
e-pošta: socialna-politika@pozitivnaslovenija.si

 

Programski odbor za zdravje


Programski odbor deluje na področjih javnega zdravja, zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti, kemijske varnosti, varstva pred sevanji, zdravil in medicinskih pripomočkov, prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, materialov, ki prihajajo v stik z živalmi, pitne vode ter varnosti in prehranske vrednosti živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu.

e-pošta: zdravje@pozitivnaslovenija.si

 

Programski odbor za infrastrukturo in prostor


Programski odbor deluje na na področjih železniškega, zračnega, pomorskega prometa, plovbe po celinskih vodah in cestnega prometa, razen nadzora varnosti cestnega prometa, naloge na področjih prometne infrastrukture in žičniških naprav, naloge na področju prostora in stanovanjske politike, na področju energetike, rudarstva, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter na področju razvoja in graditve širokopasovnih omrežij.

Predsednik programskega odbora:
e-pošta: prostor@pozitivnaslovenija.si

Programski odbor za kmetijstvo in okolje


Programski odbor deluje na področjih kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, varstva rastlin, veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva, ribištva, varnosti in kakovosti krme in hrane oziroma živil, razen prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene ter hrane oziroma živil v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu ter na področjih varovanja okolja, ohranjanja narave, upravljanja voda, podnebnih sprememb, javnih služb varstva okolja, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, varstva pred ionizirajočimi sevanji, odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo.

Predsednik programskega odbora: Branko Ficko
e-pošta: kmetijstvo-okolje@pozitivnaslovenija.si

 

Programski odbor za kulturo


Programski odbor deluje na področjih ustvarjanja, umetnosti, kulture, kulturne dediščine, medijev, informacijske družbe, elektronskih komunikacij, slovenskega jezika in verskih skupnosti ter na področjih, ki zadevajo avtohtono slovensko narodno skupnost v sosednjih državah ter slovenske zdomce in izseljence po svetu.

e-pošta: kultura@pozitivnaslovenija.si

 

Programski odbor za zunanje zadeve


Programski odbor deluje na področjih zunanjih zadev države, gospodarske diplomacije, vključno z usklajevanjem in uveljavljanjem ter zaščito gospodarskih interesov države v tujini, konzularne zaščite in mednarodnega prava, vključno s sklepanjem mednarodnih pogodb, mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, evropskih zadev ter usklajevanja stališč in sodelovanja z OECD.

e-pošta: mednarodni-odnosi@pozitivnaslovenija.si

Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je

Na Facebooku nas je
2365
priključi se
Na Twitterju
2617
pogovorimo se
Janković uspel pred Vrhovnim sodiščem Izkazalo se je, da je imel Zoran Janković prav....
preberite

Janković uspel pred Vrhovnim sodiščem Izkazalo se je, da je imel Zoran Janković prav....
preberite